fbpx

Regulamin

korzystania z serwisu internetowego www.dianazalewska.pl

 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania ze strony sklepu i serwisu internetowego zamieszczonego pod adresem www.dianazalewska.pl („Strona”) oraz platformy szkoleniowej zamieszczonej na stronie,, w szczególności zasady nabywania za pośrednictwem strony praw do uczestnictwa w kursach online oferowanych za pośrednictwem strony („Kursy”).
 2. Serwis prowadzony jest przez osobę fizyczną w ramach działalności nierejestrowanej Diana Zalewska z siedzibą w Lublinie.

 2. Definicje

 1. Dni robocze – oznaczą dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta na stronie.
 3. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem strony.
 4. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z Dianą Zalewską czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością zawodową.
 5. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Dianę Zalewską w ramach strony.
 6. Login – oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta na stronie.
 7. Materiały szkoleniowe – oznaczają Treści cyfrowe i 60minutowe konsultacjeonline udostępniane uczestnikom Kursów przez Dianę Zalewską za pośrednictwem strony.
 8. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 9. Treść cyfrowa – oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, będące przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalone w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

3. Zasady korzystania ze strony

 1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych w Serwisie przysługują Dianie Zalewskiej
 2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu to: przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11, Chrome 39, FireFox 34, Opera 26, Safari 5 z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Serwis jest zoptymalizowany dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.
 1. W celu nabycia uczestnictwa w Kursie oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem strony, w tym uczestniczenia w Kursie, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. Celem korzystania z Materiałów szkoleniowych udostępnionych na stronie dla Klientów, którzy nabyli uczestnictwo w Kursie, wymagane jest łącze internetowe o minimalnej prędkości 3 Mb/s.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta strony lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Dianę Zalewską, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 4. Diana Zalewska oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Diana Zalewska nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie w jakiejkolwiek formie Loginu lub Hasła.

 4. Zamówienia

 1. Klient składający zamówienie za pośrednictwem strony, kompletuje zamówienie wybierając Kursy i konsultacje, którymi jest zainteresowany. Dodanie Kursów i konsultacji do zamówienia następuje przez wybór polecenia „DODAJ DO KOSZYKA” pod danym Kursem bądż konsultacją, prezentowanym w na stronie.
 2. Klient po skompletowaniu całości zamówienia składa je przez wysłanie formularza zamówienia do Diany Zalewskiej, wybierając przycisk „PŁACĘ” lub „TAKCHCĘ”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Diany Zalewskiej, Klient jest informowany o sposobie płatności, łącznej cenie za wybrane Kursy, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z zawieraną umową.
 3. Każdorazowo przed złożeniem zamówienia, Klient jest informowany przez jaki okres Materiały szkoleniowe dostępne w ramach wybranego Kursu będą udostępnione za pośrednictwem strony.
 4. Po złożeniu zamówienia, Diana Zalewska przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia.
 5. Dostęp Materiałów szkoleniowych i uczestnictwa w Kursie zostanie udostępniony po dokonaniu płatności przez Klienta.
 6. Klient będący Konsumentem przed wysłaniem zamówienia, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, może wyrazić zgodę na dostarczanie mu Treści cyfrowych przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży. W przypadku wyrażenia zgody o której mowa w zdaniu poprzednim i dostarczenia Klientowi będącemu Konsumentem Treści cyfrowych, Klient traci prawo do odstąpienia od zawartej umowy.
 7. Po zawarciu Umowy Diana Zalewska potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

5. Płatności

 1. Ceny w Serwisie zamieszczone przy danym Kursie stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich.
 2. Klient dokonuje płatności za uczestnictwo w wybranym Kursie poprzez zewnętrzny system płatności payPal.pl. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzone są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayPal.
 3. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej umowy w terminie 1 Dnia Roboczego. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia odpłatnych usług przez Dianę Zalewską jest uprzednie dokonanie zapłaty przez Klienta i zaksięgowanie tej płatności na rachunku bankowym Diany Zalewskiej

 6Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z realizacją przez Dianę Zalewską zawartej za pośrednictwem strony umowy, Klient może kierować w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty email na adres wskazany na stronie. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć swoje dane kontaktowe oraz opis zaistniałego problemu.
 2. Diana Zalewska w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji ustosunkuje się do treści tej reklamacji.
 3. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do reklamacji dotyczących usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem strony.

7. Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Klient będący Konsumentem uprawniony jest do odstąpienia od zawartej za pośrednictwem strony umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów wskazanych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o Prawach konsumenta.
 2. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów o dostarczanie Treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgoda Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

8. Usługi nieodpłatne

 1. Diana Zalewska świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługę nieodpłatną – Prowadzenie Konta Klienta.
 2. Usługa wskazana w ust. 1 powyżej świadczona jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. Diana Zalewska zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 4. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu zakupu uczestnictwa w Kursie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach strony, umożliwiającego Klientowi uzyskanie dostępu do uczestnictwa w Kursie i do Materiałów szkoleniowych nabytych w ramach Umowy.
 5. Klient może zgłosić Diany Zalewskiej żądanie usunięcia Konta Klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Dianę Zalewską, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
 6. Diana Zalewska jest uprawniona do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Diany Zalewskiej lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: naruszaniem przez Klienta zabezpieczeń Serwisu lub innymi działaniami o podobnym charakterze. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Diana Zalewska zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

9. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Diana Zalewska, przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Polityce Prywatności. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Przetwarzane przez Dianę Zalewską dane osobowe Klientów są chronione przed dostępem do nich przez osoby nieuprawnione oraz utratą lub uszkodzeniem za pośrednictwem odpowiednich środków technicznych, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Klient przekazuje swoje dane osobowe Dianie Zalewskiej dobrowolnie, jednakże niepodanie określonych danych osobowych w procesie składania zamówienia uniemożliwi jego złożenie i realizację.
 4. Każdy kto przekaże Dianie Zalewskiej swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich zmiany, poprawienia, uzupełnienia jak również wystąpienia z żądaniem zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

10. Postanowienia końcowe

 1. Diana Zalewska ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami, Diana Zalewska ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 2. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 3. Diana Zalewska zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania na stronie. Diana Zalewska poinformuje Klienta o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2.3.2019 r.

ZGADZASZ się i rozumiesz że Diana Zalewska lub każda posiadana strona lub portal nie jest odpowiedzialna za Twoje wyniki i nie daje żadnych rekomendacji ani gwarancji co do jakiegokolwiek rezultatu. Zawsze istnieje prawdopodobieństwo, że Twoje działania nie przyniosą oczekiwanych rezultatów i nie ma żadnej gwarancji, że uzyskasz rezultaty podobne do przedstawionych. Informacje na stronie są wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ani indywidualnej porady. Wszelkie decyzje i działania podejmujesz na własną odpowiedzialność.