fbpx

Regulamin sprzedaży Rozkminy Rodziny – psycholog Diana Zalewska

I Najważniejsze informacje, czyli kto? co? gdzie?

 1. Podstawowe pojęcia:

 1. Użytkownikiem jest osoba dokonującą zakupu produktu, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zwany dalej także Klientem.

 2. Konsumentem jest osoba fizyczna, która dokonuje zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową

 3. Produkt elektroniczny – treść cyfrowa, którą Użytkownik otrzymuje w ramach zakupu, a która przybiera postać pliku elektronicznego; format pliku zależny jest od zawartości Materiału (np. e-book, inne materiały w formie pdf, audio/video) oraz konsultacje on-line

 4. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży

 5. Sklep/strona – strona www.dianazalewska.pl, na której prowadzona jest sprzedaż

  Produkty są sprzedawane przez Dianę Zalewską, ul. Poturzyńska 3/7 20-853 Lublin zwanego dalej Sprzedawcą. Możesz skontaktować się ze mną e-mailowo pisząc na adres e-mail: diana@dianazalewska.pl lub

  tlefonicznie: 519 744 591

 6.  W sprawach dotyczących reklamacji należy kontaktować się: j.w.

 1. Na stronie możesz kupić e-booki, nagrania audio i video, materiały PDF, kursy on-line, kursy i warsztaty email, warsztaty on-line oraz inne produkty elektroniczne, a także sesje terapii i konsultacje on-line, zwane dalej produktami

 2. Warunki realizacji umowy określa Regulamin oraz szczegółowy opis wskazany przy opisie produktu.

 3. Umowa na produkt zostaje zawarta z chwilą dokonania skutecznej wpłaty przez Użytkownika.

 4. Ceny są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przepisami prawa, chyba, że w opisie produktu wskazano inaczej.

 5. W przypadku gdy Użytkownik jest spoza Polski, powinien poinformować Sprzedawcę wskazując informację o swoim miejscu zamieszkania/siedzibie, żeby możliwe było rozliczenie podatku zgodnie z obowiązującymi go przepisami.

 1. Zasady zakupu produktu, czyli jak kupić produkt?

 1. Płatności za produkt można dokonać za pomocą Płatności za produkt można dokonać za pomocą:

  – przelewu tradycyjnego, przelewu elektronicznego, kartą płatniczą lub kredytową oraz BLIKu

  2. Płatności będą dokonywane za pośrednictwem serwisów PayPal , Blue Media, Stripe oraz WooCommerce Paymants

  – Płatności należy dokonać niezwłocznie po złożeniu zamówienia.

  – jednorazowo lub w ratach zgodnie z ustalonym harmonogramem płatności

  – w terminach szczegółowo opisanych w ofercie

 2. W tym celu należy:

 1. wybrać produkt, który chce się kupić spośród opcji dostępnych na stronie poprzez kliknięcie „dodaj do koszyka”.

 2. następnie należy przejść dalej przez proces zakupowy zgodnie z instrukcjami,

 3. uzupełnić formularz zamówienia,

 4. potwierdzić chęć dokonania płatności za produkt i dokonać płatności.

 1. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik dokonuje nieodpłatnej Rejestracji wypełniając formularz rejestracyjny i ustawiając indywidualne hasło do Konta

  Konto Użytkownika – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.

  W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Użytkownik ma możliwość zapoznać się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.

  Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia/

  Rejestracja jest konieczna do korzystania z wybranych produktów online. Informacja taka widnieje przy opisie takich produktów.

  Po przesłaniu formularza, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie potwierdzenie Rejestracji Konta. Z tą chwilą następuje zawarcie nieodpłatnej umowy na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika.

  Usługa Prowadzenie Konta Użytkownika dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Użytkownikowi dedykowanego panelu umożliwiającego Użytkownikowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia np. historii zamówień już zrealizowanych.

  Użytkownik może zgłosić żądanie usunięcia Konta Użytkownika Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania. Użytkownik wysyła do Sprzedawcy w tym celu e-mailem oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Analogiczne zastosowanie ma to do rozwiązania umowy przez Sprzedawcę

 1. Termin realizacji umowy, czyli kiedy otrzymam produkt?
 1. W przypadku gdy przy opisie produktu przewidziano inny termin dostawy produktu, obowiązują zasady wskazane w opisie oferty.

 2. Zakupiony produkt będzie udostępniony Użytkownikowi niezwłocznie po zakupie, nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili dokonania skutecznej płatności poprzez przesłanie z linkiem do pobrania produktu/poprzez udzielenie dostępu on-line.

 3. Zakupiony przez Użytkownika produkt będzie dostępny do ściągnięcia bezpośrednio ze strony zakupu, a także wysłana zostanie wiadomość e-mail do Użytkownika z linkiem, pod którym można ściągnąć/uzyskać dostęp do zakupionego produktu.

 4. Materiały kursowe będą udostępniane systematycznie w kolejnych dniach kursu lub w całości (w zależności od tego, jak zaznaczono w ofercie kursu). Jeżeli Użytkownik nie może uruchomić pliku udostępnianego w ramach Kursu, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą. Po zakończeniu kursu materiały będą dostępne przez rok od dnia rozpoczęcia kursu – chyba, że w ofercie danego kursu napisano inaczej.

  W przypadku zakupu produktu uwzględniającego konsultacje/sesje terapii on-line lub samych konsultacji/ sesji terapii on-line, konsultacje/sesje zostaną przeprowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem lub zgodnie z harmonogramem.

 5. W przypadku umów zawartych na czas określony (abonament/subskrypcje), umowa obowiązuje do dnia wskazanego w zamówieniu. W przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony możliwe jest jej rozwiązanie z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.

  Wypowiedzenie może nastąpić bez podania powodu.

 1. Odstąpienie od umowy
 1. Postanowienia dot. odstąpienia od umowy na zasadach wskazanych w tym rozdziale odnoszą się wyłącznie do Konsumentów.

Kiedy prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje?

 Brak możliwości zwrotu treści cyfrowych może występuje w sytuacjach, w których:

 • Sprzedawca wyraźnie zaznaczył, że po rozpoczęciu świadczenia usługi lub dostarczeniu przedmiotu w wersji elektronicznej traci się szansę do odstąpienia od umowy. Może tak być np. w przypadku kursów online lub plików przesyłanych automatycznie po zakupie.
 • Sprzedający rozpoczął świadczenie dopiero po otrzymaniu wyraźnej zgody kupującego na etapie realizacji zamówienia (zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu).
 • Sprzedawca potwierdził otrzymanie zgody na warunki sprzedaży i zwrotu przedmiotu cyfrowego przed rozpoczęciem świadczenia (dostarczeniem pliku). Najczęściej robi to automatycznie, poprzez wiadomość e-mail wysyłaną do klienta bezpośrednio po  zakupie.
 1. Użytkownikowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy:

Użytkownik wyraził zgodę na to by Sprzedawca rozpoczął dostarczanie produktu elektronicznego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie w pełni usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy wiedząc o tym, że utraci w ten sposób prawo do odstąpienia od umowy.

Kiedy mogę odstąpić od umowy i jak?

 1. W przypadku gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej, Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy/dostarczenia produktu. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien poinformować Sprzedawcę o tym wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w pkt 2 Regulaminu. Więcej informacji o prawie odstąpienia znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu. .

 1. Zasady wnoszenia reklamacji:

 1. Sprzedawca dba o to by dostarczać wysokiej jakości produkty.

 2. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionych produktów.

 3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres mailowy Sprzedawcy: diana@dianazalewska.pl 

 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

 5. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mail Użytkownika lub w inny sposób wskazany przez Użytkownika.

 1. Warunki techniczne:

 1. W celu złożenia zamówienia oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

  Aby dokonać zakupu/uzyskać dostęp do zakupionych produktów konieczne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z aktualną przeglądarką internetową wspieraną przez producenta z dostępem do Internetu.

  Z uwagi na to, że zakupione produkty mogą być w formacie PDF*, doc*, mp3*, mp4*, PNG, WMV, AVI, ODF, docx Użytkownik musi posiadać programy, które obsługują wymienione pliki.

  W przypadku zakupu konsultacji on-line, konieczne może być posiadanie dostępu do programu umożliwiającego przeprowadzenie takiej konsultacji (np. Skype/Messenger) lub telefonu.

 2. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

Postanowienia końcowe:

 1. W ramach korzystania z produktów zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

 2. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji.

 3. Konsument ma możliwość zwrócenia się do:

 1. stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.

 2. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą.

 3. powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów i uzyskać pomoc w sprawie umowy lub ma prawo

 4. skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami http://ec.europa.eu/consumers/odr

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy.

 2. Do spraw nieuregulowanych stosuje się m.in. Kodeks cywilny, ustawę – Prawa konsumenta, ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 3. Zasady dot. ochrony danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności.

 4. Sprzedawca zobowiązany jest stosować się do Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa, z którym można zapoznać się pod adresem: http://www.ptp.org.pl/teksty/NOWY_KODEKS_PTP.pdf

Załącznik nr 1 do Regulaminu

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Mogą Państwo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub w terminie 14 dnia dostarczenia Produktu.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną).

Nasze dane do kontaktu: Diana Zalewska, ul Poturzyńska 3/7,20-853 Lublin, adres email: diana@dianazalewska.pl

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.”

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Diana Zalewska, ul. Poturzyńska 3/7, 20-853 Lublin

Odstępuję od umowy sprzedaży z dnia*… następujących rzeczy*… /o świadczenie następującej usługi z dnia*… polegającej na*…..

Imię i nazwisko, adres konsumenta*Podpis*… (o ile wysyłane w wersji papierowej)

Data …………………………………………………

* uzupełnic